Volks­in­itia­ti­ve “Unse­re Schu­len”: Fin­de ich gut!

Logo Volks­in­itia­ti­ve “Unse­re Schu­len” © GiB

Die Volks­in­itia­ti­ve “Unse­re Schu­len”
wird unter­stützt von:

Orga­ni­sa­tio­nen
attac Ber­lin
Ber­li­ner Mie­ter­ge­mein­schaft Lich­ten­berg
Ber­li­ner Schul­tisch
Bünd­nis soli­da­ri­sche Stadt
Bünd­nis Zwangs­räu­mung ver­hin­dern
Die Lin­ke Neu­kölln
Die Lin­ke Tem­pel­hof-Schö­ne­berg
DKP Ber­lin
Freie Arbei­te­rin­nen- und Arbei­ter-Uni­on (FAU) Ber­lin, Bil­dungs­sek­ti­on
GEW Ber­lin
Kri­ti­sche Geo­gra­phie Ber­lin e. V.
Natur­freun­de Ber­lin
Pira­ten­par­tei Ber­lin
SDAJ Ber­lin

Kunst, Kul­tur & Wis­sen­schaft
Arnulf Rating
Det­lev K.
Dr. Mot­te
El Cul­trún e.V.
Grips-Thea­ter
Gün­ter Wall­raff
IG-Peng Chor
Kisch & Co., Buch­la­den
Kon­stan­tin Wecker
Lena Sto­ehr­fak­tor
Len­nard Kör­ber, Maler, Sän­ger
Lupo Fin­to, Foto­künst­ler
Mar­cus Stai­ger, noch frei­er Jour­na­list, ehe­mals Roy­al Bun­ker
Max Uthoff
Meas Tin­ten­wolf, Dich­ter
Prof. Dr. Petra Hil­ler
Prof. Dr. Tim Engart­ner
Weber-Her­zog-Musik­thea­ter
Wer­ner Rüge­mer
Dr. Wolf­gang Neef, 1989–93 Vize­prä­si­dent der TU Ber­lin

Leh­re­rIn­nen & Erzie­he­rIn­nen
Bar­ba­ra Majd Amin, Leh­re­rin i. R., Grund­schu­le am Flie­der­busch
Doro­thea Här­lin, Leh­re­rin i.R., Vic­tor Klem­pe­rer Kol­leg
Elke Dunk­ha­se, Leh­re­rin i. R., Adolf-Reich­wein-För­der­zen­trum
J. Man­der­la, StR i. R. und Lan­des­vor­sit­zen­der der KEG Berlin/Brandenburg
Mar­gret Ens­slin, Erzie­he­rin, Kita Tau­send­füh­ler
Necmi­ye Gül­bol, Erzie­he­rin, Kita Regen­bo­gen­fa­brik
Pame­la Will, Erzie­he­rin, Kita Regen­bo­gen­fa­brik
Peter Neu­haus, Ehren­amt­li­cher, Aziz-Nesin-Grund­schu­le
Tho­mas Pel­te, Leh­rer a. D., Fritz-Kar­sen-Schu­le
Uli Scholz, Leh­rer GEW Tem­pel­hof-Schö­ne­berg

 


 

Wei­te­re Unter­stüt­ze­rIn­nen bit­te an: unterstuetzen@gemeingut.org

 

Keine Kommentare zugelassen.